Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rejestracji  na uczestnictwo w II Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc w dniach 02-04.10.2020 r. zorganizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe  "METRO-FLEX". Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a         o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.

W przypadku nieudzielenia zgody zawodnik nie będzie dopuszczony do Mistrzostw!

                               Processing of personal data

I agree to the processing of my personal data in the registration process for participation in the II World Championship of Uniformed Services in barbell pressing on 02-04.10.2020 organized by the Sports Association "METRO-FLEX". At the same time, I declare that I have been informed about my right to access my data and correct them, withdraw my consent to their processing at any time, and that providing this data was voluntary. Legal basis: point 32, point 42, point 43, recital 171, Art. 4 point 11, art. 5 paragraph 1 lit. b, art. 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC - OJ

If the consent is not given, the player will not be allowed to participate in the Championship!

Przejdź dalej / go further

Stowarzyszenie Sportowe "METRO-FLEX"

PARTNER TECHNICZNY